Våre folkevalgte

Ved kommunevalget i 2019 fikk MDG 7,4 prosent av stemmene i Tønsberg og dermed 4 plasser i kommunestyret. Disse plassene fylles av Kjell Anders Lier, Nina Brodahl, Ulf Lund Halvorsen og Marie Hernes Rød. Disse fire har også plasser i flere av hovedutvalgene. I tillegg fikk vi en plass i Utvalg for miljø, teknikk og næring for Julie Estdahl Stuestøl.  Her kan du lese litt mer om Kjell, Nina, Ulf, Marie og Julie.

Kjell Anders Lier

Kjell Anders Lier er gruppeleder for Tønsberg MDGs gruppe i kommunestyret. Han jobber som gartner/vaktmester på Jarlsberg hovedgård og bor på gården sammen med sin kone Siri, hund og 3 katter. Kjell Anders vil ta Tønsberg kommune gjennom det helt nødvendige grønne skiftet og samtidig gjøre kommunen til en av landets beste steder å bo. Han er opptatt av grønn by- og stedsutvikling hvor man tenker både på mennesker og miljø når vi sammen skal forme Tønsbergs fremtid.

Kulturarven er viktig for Kjell Anders og han vil jobbe for å bevare Tønsbergs sjel som Norges eldste by, bevare de gamle trehusene og fremme distriktets rike historie. Han er levende opptatt av det biologiske mangfoldet og vil kjempe for giftfrie kommunale grøntarealer som spiller på lag med naturen ved å anlegge blomsterenger, åpne bekkeløp og sørge for at det velges insektsvennlige planter i blomsterbedene i kommunen vår.


Nina Brodahl

Nina Brodahl er utdannet revisor med master i økonomisk kriminalitet, og jobber nå i Skatteetaten. Hun har to barn og to katter, og er bosatt på Vear. Det viktigste for Nina er at alle barn skal få en trygg og god oppvekst med like vilkår og mye glede, det innebærer blant annet trygge skoleveier, leksefri skole og gratis fritidstilbud. Hun er også opptatt av å redusere forskjellene mellom fattig og rik, hvor rettferdighet står i fokus både når det gjelder bidrag til velferdssystemet samt trygghet i at vi har et velferdssystem som ivaretar de ressurssvake. Nina ønsker at barn skal få en oppvekst med natur og aktivitet, og hvor de fremdeles har en planet å leve på når de blir voksne.

Ulf Lund Halvorsen

Ulf er gift, har to barn og jobber som fagansvarlig i DNB. Han brenner for at klimakampen også skal tas lokalt og mener kommunene er nøkkelen til suksess og holdningsendringer. Ulf ønsker at innbyggerne i Tønsberg skal ha mulighet til å få hverdagen til å gå opp så miljøvennlig som mulig, og mener trygge lokalsamfunn er et krav for at vi skal trives.

Ulf er også opptatt av næringspolitikk, og mener den er viktig i prosessen med å avvikle oljenæringen. Skal det skapes nye, grønne jobber der hvor folk bor må det også tilrettelegges for det. Han mener at Tønsberg har alle muligheter til å lykkes med det grønne skiftet, men vi må ta de rette grepene nå. Den nye kommunen må bygges på solidaritet med mennesker og miljø.

Marie Marie Hernes Rød

Marie har Master i Politikk og Økonomi og har arbeidserfaring blant annet fra en norsk utenriksstasjon og fra organisasjons- og bistandsarbeid i utlandet. Etter mange år i Oslo har Marie flyttet med familien sin til Tønsberg og er nå småbarnsmor. Marie er opptatt av at alle skal ha tilgang på ren natur, at byene skal være mangfoldige og fylt med et rikt kulturliv, at barna skal ha det godt i barnehage og skole, og ikke minst at vi sørger for at også de i fremtiden har en levelig klode å bo på.

Julie Estdahl Stuestøl

Julie bor på Ringshaug med mann og to barn. Hun er utdannet kriminolog, og jobber med analyse og metode i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det var klimakrisen som førte Julie inn i politikken, og hun vil jobbe for å gjøre det enklere for Tønsbergs innbyggere å velge de mest klima- og miljøvennlige alternativene i hverdagen. I tillegg til å redde fremtiden for barna våre, brenner Julie for å sikre barn en god oppvekst her og nå. Gjennom nok tid og rom til fri lek, nok trygge voksenpersoner i barnehage og skole, trafikksikre skoleveier og naturopplevelser i nærmiljøet.