Fastlandsforbindelse Nøtterøy-Stokke

En ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy har vært diskutert i mange år. Det er to alternativer som har pekt seg ut. Tønsberg-Nøtterøy og Nøtterøy-Stokke. (Borgheim/Hella.) Vi må ha en klar oppfatning av hva som er mest samfunnsnyttig og betrakte forbindelsen i det perspektivet. For å kunne belyse dette, må jeg komme med noen tallinnformasjoner.

Tønsberg kommune har ca.40000 innbyggere. Av de 40000 bor omtrent 16000 på Nøtterøy, samt ca. 1000 på Husøy. Nøtterøy har et innbyggertall på ca. 21000. På Tjøme/Hvasser bor det omtrent 4600. Tilsammen blir det 42600 personer som til det daglige, hvis de må over på fastlandet, henvist til kanalbrua som fører over til bykjernen i Tønsberg kommune. I sommermånedene vil antallet øke til bortimot det dobbelte grunnet det store antallet med hytter på Tjøme og  tildels også Nøtterøy kommune. Med den vinklingen bør vi se på Nøtterøy/Tjøme og Stokke som en region. Stokke har 11300 innbyggere. Denne regionen vil ha et innbyggerantall på 53900. Av den grunn synes Miljøpartiet De Grønne at forbindelsen over til Stokke fra Borgheim/Hella er den beste løsningen.
Stokke er allerede idag en meget viktig kommunikasjonssenter. En av Norges viktigste samferdselsårer, E 18, går gjennom Stokke kommune. I skrivende stund foregår en utvidelse av den strekningen som går gjennom Stokke. Politikerne i Stokke kommune var veldig framsynte da de anla det store industriområdet, Borgeskogen. Med kort vei til E18. Ekspressruter, både nordgående og sydgående, har daglig anløp i Stokke. Jernbanen går også gjennom Stokke kommune.I disse dager diskuteres trasevalg. Traseen er ikke bestemt, men formodentlig blir traseen, og dermed jernbanestasjonen for Stokke, knyttet opp mot Torp, flyplassen som også ligger i Stokke kommune.
I 2010 reiste1.585.342 passasjerer over Torp lufthavn. Jernbanen blir satset på som morgendagens transportmiddel.Med en forbindelse fra Nøtterøy har 42600 mennesker fått en rask og kort vei til fly,jernbane og ekspressruter. Det vil virke meningsløst å kjøre 15/20 km nordover til Tønsberg og så kjøre 15/20 km sydover igjen på Nøtterøy. Oslofjord Convention Center har også sin plassering i Stokke. Et forsamlingshus som neppe har sin like i Norge. Anlegget krever stor plass og adkomsten til senteret krever ny vei. Og den bør planlegges og tilrette legges i forbindelse med strekningen Hella- Stokke. Dette er et anlegg som både Stokke og Vestfold fylke vil få glede av og som de bør være stolt over. Og lett tilgjengelig for de som bor på Øyene.
Tønsberg, i likhet med andre fylker, merker presset fra privatbilismen. Men når øyboerne (42600) er kanalisert over kanalbrua kan det bli en vanskelig oppgave å løse de trafikale problemer som oppstår.Av Nøtterøys innbyggere er det 4300 som arbeider i en annen kommune. Det er vel rimelig å tro at en viss prosent av de resterende beboerne også arbeider i en annen kommune.  Og ikke nødvendigvis nordover. Hver dag går det flere busser til videregående skoler i Sandefjord. Mange av disse elevene kommer fra Nøtterøy og Tjøme. Stokke har også videregående skoler på Melsom og Gjennestad. Her går det også flere elever fra Nøtterøy og Tjøme. Det vil ikke være en fornuftig grunn for de som skal til Stokke eller Sandefjord eller nordover for den saks skyld å reise om Tønsberg.
Vestfold fylke ønsker flere passasjerer på bussene. Og det er et ønske som MDG slutter seg til. Det er en fordel for klimaet og vi får færre biler inn i Tønsberg sentrum.Men med flere passasjerer trenger en flere busser. Etter at rutebilene Øybuss og Farmand forsvant fra bybildet, forsvant også rutebilstasjonene. I dag er «rutebilstasjonen» blitt en liten «transittstasjon» som allerede var for liten når den lå på tegnebrettet. De busselskapene som får avtale med VKT( Vestviken kollektivtrafikk) er avhengig av et område de kan plassere bussene når de ikke er i oppdrag. De må ha verksted,muligheter for fylling av brennstoff,kontorer for busselskapet,spiserom mm. for sjåfører etc.
Slike områder finnes ikke i Tønsbergs nærhet lenger. Det nærmeste området som tilfredsstiller disse krav er Borgeskogen.Unibuss,som kjører i Tønsbergområdet, har allerede en stor stasjonering på området. De dekker innlandet, samt Tønsberg- Stokke. Ved neste anbud må kanskje hele bussparken for Tønsbergområdet til Borgeskogen. Hvis nåværende forbindelse til Nøtterøy er eneste alternativ, blir det kostbart med all den unyttige kjøringen til og fra Tønsberg. Det er tross alt passasjerene som betaler dette. Med forbindelse til Nøtterøy fra Stokke ligger eventuell ny stasjon veldig sentralt. Her må fylkeskommunen, sammen med politikerne i Stokke, tilrettelegge et  område eventuelle busselskaper som får konsesjon kan disponere. Vi må også ha i tankene at VKT(eid av fylkeskommunen) styrer all kollektivtrafikk i Vestfold, Telemark og deler av Buskerud.
Med en forbindelse mellom Nøtterøy og Stokke vil en oppleve at kollektivtrafikken styrkes. Nye ruter vil oppstå Det vil bli like naturlig å ta buss til Stokke som til Tønsberg. Trafikken til Tønsberg vil gå ned. Trafikkproblemene vil minskes.
Nøtterøy har en brannstasjon.Den er underliggende Vestfold Interkommunale Brannvesen. I og med at Nøtterøy kun hadde en forbindelse til fastlandet har brannstasjonen blitt opprettholdt av sikkerhetsmessige grunner. Med en forbindelse mellom Stokke og Nøtterøy er den ikke lenger nødvendig. Da er det mulighet for å bygge en regional brannstasjon på Stokke, hvis det skulle være ønskelig.
Per Willy Pedersen
Miljøpartiet De Grønne