Miljøplatform på plass!

Da har vi underegnet avtalen med Høyre, KrF og FrP om et politisk samarbeid de 4 neste år. Vi gleder oss til å starte jobben med gjenomføre masse god, grønn politikk i Tønsberg de 4 neste år!

september 25, 2015

Her er miljlplattformen alle 4 partier har forpliktet seg til:

Last ned hele som PDF.

Klimautfordringen er i dag vår største miljøutfordring. Samarbeidspartiene vil finne nye og moderne løsninger på de utfordringene vi står overfor i dag.
En bærekraftig utvikling av byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommunen har en stor mulighet til å påvirke miljøet. Dette kan blant annet gjøres gjennom å føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at transportveksten primært skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører, næringsliv og grunneiere. Samarbeidspartiene mener derfor at kommunen må legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for å realisere en grønn og fremtidsrettet by- og stedsutvikling.

Partiene vil:

 • Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord når det gjelder næring og bolig
 • Samarbeide med våre nabokommuner om innføring av tiltak som begrenser landbrukets forurensning av kommunens elver og sjøområder
 • Utrede muligheten for en miljøtunnel på Ringveien ved Træleborg og mot Ramsar-området. Dette er spesielt viktig dersom «øst-alternativet» for bro skal utredes som en del av de lokale tiltak i den nye, helhetlige transportløsningen
 • Ikke ha bro mellom Kaldnes og Korten
 • Tilrettelegge for høyfrekvente bussruter i nedre bydel – fortrinnsvis rundt Nedre Langgate. Dette vil gjøre nedre bydel mer attraktiv og tilgjengelig for både handlende og publikum
 • At fergen Husøy-Husvik skal gjeninnføres så snart som mulig i løpet av bystyreperioden. En totalløsning for et vannmetro-nettverk, som er ment å erstatte noe av biltrafikken inn til sentrum og avlaste kollektivtrafikk, skal utredes
 • At en størst mulig andel av biogassproduksjonen skal benyttes som drivstoff
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil
 • Utrede muligheter for innfartsparkering med shuttlebuss og bysykkelordning
 • Legge bedre til rette for syklister, gjennom satsing på sammenhengende og godt vedlikeholdte sykkelfelt og utbygging av sykkelparkering ved sentrale knutepunkter
 • Legge til rette for lading av el-sykler på skoler
 • Ha en ren og trivelig by gjennom god renovasjon og effektivt gaterenhold og snørydding – også av sykkelstier og fortau
 • At den resterende delen av Sjøfartsplassen i Nedre Langgate, etter utbygging av langhus, skal være grøntområde tilrettelagt for barn og trening
 • Arbeide for at nye, offentlige bygg, større bygg og leilighetsbygg får ”grønne tak” med beplanting som tar unna overvann m.m.
 • Arbeide for at kommunale bygg og virksomheter blir miljøsertifisert
 • At kommunen skal fokusere på miljø ved offentlige anskaffelser
 • Sørge for bedre informasjon til utbyggere/innbyggere om mulige kommunale og statlige ENØK-tiltak og støtteordninger
 • Vurdere potensialet for å ta i bruk varmepumpeteknologi og miljøvennlige energikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger, varme fra sjø, sol og landbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse – med en satsing på energieffektive nybygg
 • Følge opp et årlig miljø- og klimaregnskap for kommunen med avviksanalyse
 • Fortsette bolig- og næringsutvikling nær kollektivknutepunktene og –traseene
 • Bidra til etablering av flere mottaksstasjoner for septik i tilknytning til båthavner og serviceanlegg
 • At nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme og utnyttelse av fornybare energikilder
 • Øke satsingen på biobrensel til oppvarming
 • Satse på energigjenvinning
 • Videreutvikle kildesortering av avfall og videreføre ordningen med innhenting av grov- og hageavfall
 • Ta spesielle hensyn til naturen rundt våre to Ramsar-områder, Presterødkilen og Ilene, og andre rekreasjonsområder med hensyn til utbygging
 • Søke å avsette areal til hundelufting i sentrum, f.eks. Gunnarsbøparken
 • Bevare mest mulig av området på Vallø for rekreasjon og som kulturlandskap og friområde
 • Forskjønne og bevare de «grønne lungene» i kommunen
 • Bevare bymarkene for rekreasjon
 • Sikre at drikkevannet forblir i offentlig eie
 • Ha kulturminnevern og verne sammenhengende områder som Nordbyen, Fjerdingen, Haugar og Teie hovedgård.
 • At strandområder og skjærgården skal utvikles og bevares til glede for alle med sterkere håndheving av gjeldende lovverk
 • Stimulere til en økt andel økologisk dyrket areal og økologisk husdyrproduksjon i kommunen, blant annet ved å bedre dagens tilskuddsordning