Dette leserbrevet stod på trykk i Tønsberg Blad 13/3-2012

En grønn bydel i Tønsberg

Byen vår har store utfordringer med befolkningsvekst i årene fremover. Det er hevet over enhver tvil at det må bygges nytt både for å gi nye innbyggere tak over hodet og for å holde prisveksten i boligmarkedet nede.

Tønsberg kommune har i sin kommunedelsplan for 2008-2020 satt av områdene Kilen, Korten og Stensarmen som en fremtidig integrert del av bysentrum, med åpning for utbygging av en kombinasjon av bolig/næring og detaljhandel. Det åpner for utfordringer, men også meget spennende muligheter. Våre folkevalgte har nå en gyllen mulighet til å planlegge og å bygge fremtidens by, her i Tønsberg.

La oss i denne omgang se på Stensarmen. Den eksisterende industri og næring som holder til der, tilbys nye kommunale tomter nærmere E18. Dette har også ordføreren tatt til orde for. Dette vil medføre mindre tung trafikk i og nær sentrum. Eksisterende byggningsmasse bør ses på som en ressurs og brukes videre i større eller mindre grad så langt det er mulig. Disse kan deles opp til små butikker, caféer, gallerier, leiligheter og hvorfor ikke skole og barnehage. Det må også bygges nytt, og her må alt fra materialvalg til plassering av grøntområder gjøres ut fra hensyn til et prinsipp som kalles permakultur. I denne sammenhengen beskriver det en bærekraftig og langsiktig menneskelig bosetting.

En ny bydel bygget på permakulturprinsippet, vil ha flere kjennetegn. Ett av dem er bygg med vegetasjon på takene. Dette tiltaket reduserer problemet med overvann og flom ved kraftig nedbør, binder CO2 og gir leveområder for fugle- og insektliv. Her kan det også dyrkes spiselige vekster som dermed gir sunn og kortreist mat til glede for både beboere og miljø. En bedre utnyttelse av kloakk og matavfall vil kunne gi lokalt produsert energi (biogass) og hvis man i tillegg benytter for eksempel solfangere, solceller og grunnvarme, vil bydelen kunne være 100% selvforsynt med energi.

Grøntarealer og tilrettelegging for sosiale møteplasser er en selvfølge. Stensarmen ligger sentrumsnært og har gangavstand til de fleste fasiliteter noe som minsker behovet for privatbilisme. Hvis man i tillegg har kollektivtilbud med en mulig ny bybane tilrettelagt og selvfølgelig gang- og sykkelveier på plass, vil behovet for bilbruk være sterkt redusert. Bydelen bør bestrebe seg på å være mest mulig selvforsynt, også med sosiale behov og andre servicefasiliteter.

Mulighetene er mange og de idéer som er nevnt er kun noen smakebiter på hva som er mulig. Det er bare å se til andre byer som har eller planlegger å gjennomføre lignende prosjekter. Som eksempler til inspirasjon kan nevnes Malmø med sin bydel ”Bo01”, Trondheims nye bydel ”Brøset” og Stockholms ”Hammarby Sjøstad”. Eksemplene er mange for de som er villige til å se, lytte og lære.

Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg vil med dette utfordre byens politikere til å tenke nytt og fremtidsrettet. Vi vil også utfordre Tønsberg Blad til å sette fokus på mulighetene i denne formen for byplanlegging slik at innbyggerne kan bli informert om hva som faktisk er mulig å få til ved blant annet å vise til tilsvarende prosjekter rundt om i landet og i andre land. Media har som kjent et stort ansvar i å opplyse om og å sette fokus på viktige saker.

Kjell Anders Lier

Talsmann, Miljøpartiet De Grønne Tønsberg