Fotocredit:

Dette gjorde vi i 2022

Les kommunestyregruppas ferskeste årsmelding

januar 19, 2023

Hvem er vi nå?

MDG har fire plasser i Kommunestyret. Bildet viser de fire som er medlemmer per 1.1.2023; Kjell Anders Lier, Marie Hernes Rød, Julie Estdahl Stuestøl og Roar Lefsaker. 

 

Roar trådte inn som fast medlem av kommunestyret høsten 2022, da Nina Brodahl søkte fritak. Vi vil takke Nina for en viktig innsats for partiet over flere år, og er glade for at Roar kunne tre inn. Samtidig med denne endringer ga Kjell stafettpinnen som gruppeleder videre til Julie.

 

De fire i kommunestyregruppa har også plasser i et eller flere av utvalgene under Kommunestyret. Kjell i Utvalg for plan og bygg og Formannskapet, Marie i Utvalg for mestring, helse og velferd, Roar i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse og Julie i Klagenemda og leder av Utvalg for miljø, teknikk og næring.  I tillegg har MDG et medlem i Utvalg for miljø, teknikk og næring; Benjamin Myklebust Rød.

 

Hvordan jobber vi?

Kommunestyregruppa møtes for gruppemøter om lag 2 ganger per måned i forkant av utvalgs- og kommunestyremøter, som regel mandag kl 18. Sakspapirer til de politiske møtene er åpent tilgjengelig på kommunens nettside minimum en uke før møtene finner sted. MDGs medlemmer som er engasjert i sakene vi behandler er mer enn velkomne til å bidra med innspill og delta i diskusjoner! Vi blir også jevnlig kontaktet av innbyggere og andre som vil dele sine perspektiver med oss om aktuelle saker, og lytter til alle som tar kontakt – men er naturligvis ikke alltid enig.

 

MDG er i posisjon sammen med KrF, Sp og AP denne perioden, og i politiske saker styrer vi etter Tønsberg MDGs program 2019-2023 og Samarbeidsplattform posisjon Tønsberg 2019-2023.

 

Politisk regnskap

Vi har diskutert og behandlet mange viktige saker i året som gikk. De som fortjener å nevnes spesielt er

 

  • Strengere regulering av fyrverkeri – hvor vi har fått med administrasjon og flertallet i kommunestyret på en strengere praksis utenom nyttårsaften og tydeliggjort hvilke begrensninger som allerede ligger i det nasjonale regelverket.
  • Ferdigstillelse av sykkeltrase i Møllergaten og flere låsbare sykkelparkeringer
  • Solceller på tak på Presterød barneskole og Hogsnes barnehage, som de første kommunale byggene  – inntil videre
  • Endring av møtetider fra kommunestyret, som betyr flere dagmøter i neste periode til stor glede for blant annet politikere med ansvar for barn
  • Tiltaksplan for strømsparing, som blant annet innebærer å slukke gatebelysning og med det bevaring av nattemørket i store deler av kommunen
  • Tiltak for redusert gjennomkjøring på Træleborg, en sak som ikke er landet endelig og som vi skal følge tett med en ny politisk sak til våren.
  • Fremtidens sykehjemsplasser og plassene kommunen kjøper av Lovisenberg omsorg ved Marie Treschow og Maribu. Kommunestyregruppa fikk innspill fra medlemmer, innbyggere og andre berørte og diskuterte saken grundig. Det var forhold som ikke var godt nok belyst og momenter som ble fremstilt på en misvisende måte i media. Vi er derfor glade for at saken kommer tilbake til kommunestyret våren 2023. Perspektiver og hensyn som vil være viktige for oss i MDG er at sykehjemsbyggene (både kommunale og private) er et godt sted å bo, at vedlikehold velges foran nybygg i størst mulig grad, at kommunen også i fremtiden skal ha velferdstjenester i regi av både kommunen, private og ideelle aktører, at kommunen planlegger for eldreomsorg i hele kommunen og at flest mulig skal kunne fortsette å bo i sitt nærmiljø og med nærhet til sine nettverk. 
  • Svømmehallen. I likhet med sykehjemssaken har saken om plassering av svømmehallen skapt noe bølger for samarbeidet i posisjonen. Vi i MDG har vært tydelige på at vi ønsker svømmehallen på dagens tomt, blant annet grunnet muligheten for å gjenbruke eksisterende bygningsmasse. 

 

Budsjett 2023

Den største saken gjennom året er kommunebudsjettet. Her gikk vi inn i forhandlingene med en rekke punkter, og fikk gjennomslag for mye. Innen klima har det vært viktig å både 1) videreutvikle systematikken og kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet til kommunene, 2) kutte utslipp for kommunen som virksomhet og 3) bidra til et grønt skifte i Tønsbergsamfunnet. Helt nye tiltak i 2023-budsjettet er blant annet et klimafond som lag og foreninger kan søke på, klima- og miljøkrav til arrangementer som får støtte fra kommunen, tilrettelegging for mobilitetspunkt og delingsordninger og midler til detaljprosjektering av en svært etterlengtet gang- og sykkelbru ved Kilen.

 

Vi er også glade for å ha lyktes med over tid å øke budsjettet til vedlikehold av kommunale bygg. Vi økte en del i 2022 og ytterligere i budsjettet for 2023 hvor posisjonen prioriterte til sammen 40 mill til vedlikehold, ENØK, oppgradering og investering i solenergi. Ved å reparere og oppgradere blir det bedre for de som jobber og oppholder seg der, og vi unngår at byggene ødelegges og potensielt må rives for å bygge nytt. Dette er bra for både mennesker, miljø og kommuneøkonomien. 

 

Andre prioriteringer i budsjettet var å permanent øke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder, økt støtte til Kulturskolen og styrking av PPT og Familiehuset. Posisjonen hadde også flere gode tekstforslag. Blant annet om at det skal jobbes med leksebevissthet i skolene, fremdrift for matkultursenteret på Løkken og at alle politiske saker skal inneholde en beskrivelse av saken betydning for bærekraftsmålene. 

 

Media og sosiale medier

Å synliggjøre MDGs politikk og standpunkter i media er et virkemiddel for å formidle til velgere hva vi jobber for og får til. Og gjennom sosiale medier når vi ut til en del av våre medlemmer og støttespillere. Dette er et område vi kan bli enda bedre på i 2023, særlig frem mot valget. Støtte fra og et tettere samarbeid med styret og andre medlemmer og ressurser utenfor kommunestyregruppa vil kunne bidra til at vi lykkes enda bedre med å kommunisere politiske budskap og skape debatt om sakene vi kjemper for.